Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου, αποκαλούμενο εν συντομία Κ.ΛΕΙ.Δ.Ι. είναι υπεύθυνο για τη Λειτουργία και Διαχείριση του Ενιαίου Δικτύου Δεδομένων και Φωνής (ΑΘΗΝΑ-Net) του Ε.Κ.Π.Α., με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα

access_photo.jpg (12558 bytes)